ارتقاء هسته

AIoT LCM

ساختار مد DGUS-COB

ساختار DGUS mode-COF

حالت TA-ساختار COB

ساختار حالت TA-COF

مدباس

دوربین اتوبوس FDV200

  • T5L_UI_دوربین اتوبوس_V20_20221101